Cash register casio

Príjem z pokladnice novitus lupo je mimoriadne dôle¾itý dokument a pre investora aj pre u¾ívateµa. Tí, ktorí sú vynikajúci pri vydávaní takýchto dokladov o predaji, by si noví mali so sebou vzia» potvrdenie.

Bohu¾iaµ, niektorí z nás na príjmy nedávajú väè¹iu pozornos», èo sa týka udalostí, ktoré majú vá¾ne dôsledky. Ako dlho by sme mali takéto výtlaèky z pokladnièných kníh aj v ktorých formách mô¾u by» pre nás u¾itoèné?

V úspechu podnikateµov je vec pomerne jednoduchá. Mali by uchováva» kópie svojich potvrdení na 5 rokov - v prípade auditu názvu ¹tátnej pokladnice. Preèo takýto dokument pre klienta?Tento malý ¹rot papiera v mnohých príkladoch, ktoré majú obrovský význam. Ak poznáme platnos» dokladu o pokladniènom dokumente a vieme, ako správne ulo¾i» takýto doklad, mô¾eme získa» veµa. Zaobchádza s µuïmi s aktuálnymi zále¾itos»ami, v ktorých sa po¾aduje, aby sme zakúpili alebo zakúpili tovar. V takom prípade predávajúci po¾iada o vystavenie potvrdenky o potvrdení inzerovanej transakcie. Aké termíny sa musia postara» o to, kedy sa úètovanie má zúèastni» na výstavbe s»a¾ností? Ak kupujeme potraviny, mô¾eme nahlási» problémy súvisiace s tým a¾ do 3 dní. Dlh¹ie by sme mali uchováva» tieto doklady, ktoré sú dokumentom nákupu obleèenia, obuvi, nábytku alebo vybavenia RTV. Tu zákon stanovuje 24 mesiacov na odhalenie rozhodnutí a na podanie s»a¾nosti. Práve v èase, keï nebudeme môc» dosta» potvrdenie, na¹a s»a¾nos» nebude prijatá. Èím je hodnota reklamovaného produktu plnej¹ia, tým je úplnej¹ia strata spojená s nedostatkom dokumentu potvrdzujúceho takýto predaj.

Nezabúdajme teda na príjmy, ktoré nám predajca musí poskytnú» poèas nakupovania. Pripomeòme si viac o objektívnom zdokumentovaní takýchto dokumentov. Mô¾eme pripravi» obálky, v ktorých budeme organizova» príjmy v chronologickom èase, na túto polo¾ku mô¾eme umiestni» ¹peciálny box. Je dôle¾ité, aby doklad potvrdzujúci zmluvu, ktorú sme pripravili, bol uchovaný tak dlho, ako mô¾e by» podkladom na podanie s»a¾nosti.