Ede vlasy u die a a

Moja sestra miluje hranie s vlasmi, v¾dy si ju mô¾ete vyèíta», hrebeò a napísa». Súèasne sa absorbuje, ¾e ak potrebujete v¹etko, aby ste vyzerali krásne, mô¾ete da» ¹núry ¹es»krát, polo¾i» na nich v¹etky vlasy alebo ich klipnú». Najlep¹ie sa venuje ¹kolským predstaveniam a zameriava sa na ne. Jej nedávna tvorba, princezná Joker, je navy¹e originálna a ja by som chcel perfektný úèes a obleèenie. Na zaèiatku ma matka zamotala niekoµkými prú¾kami s lukom, ktoré boli k nim pripevnené. Neskôr tento vynikajúci jedenás»roèný hovoril nie, nie, a znova, nie raz. V bytoch budem vyzerat hezky ... to zaèalo. ©tyridsa»pä» minút pretaktovania a ich stohovanie. Vyzerala skvele ako skutoèná princezná. Iba vtedy, keï sa to stane s aristokratmi, sa èoskoro zmenilo. Nechce to robi», bolo to menej ako dve hodiny od zaèiatku prípravy na predstavenie. Prekvapivo .... úplne zmenil víziu, a jej reè i¹la skoro rovnako "noooo, nemám rád, nespomínam si, ako je aristokrat, ako veµmi jej slú¾ka." Vypo¾ièala si nový úèes, zastrèila si vlasy do tvorov vyplnenej koky. Na¹»astie, ako som u¾ napísal vy¹¹ie, teraz máme zruènos» ohýba» vlasy, ktoré zároveò prebiehali hladko. Jej matka, na jednej strane, od nasledujúcej a za niekoµko minút bola pripravená.

Waist TrainerWaist Trainer - Okamžitá pásová vosa a modelovaná silueta!

Najlep¹ie vlasy pre dievèatá