Eu atex

Smernica ATEX vo svojom vlastnom právnom systéme bola zavedená 28. júla 2003. Pou¾íva sa pri výrobkoch umiestnených v robotoch v priestoroch, ktoré sú v nebezpeèenstve výbuchu. Príslu¹né výrobky musia spåòa» prísne po¾iadavky nielen pre bezpeènos», ale aj pre ochranu zdravia. Smernica ATEX obsahuje postupy posudzovania zhody.

V otázke ustanovení posudzovaného normatívneho aktu úroveò bezpeènosti a navy¹e v kombinácii so súèasnos»ou v¹etky postupy hodnotenia závisia vo veµkej miere od stavu prostredia, v ktorom sa vytvorí ¹peciálne jedlo.Smernica ATEX stanovuje prísne po¾iadavky, ktoré ¹pecifický výrobok musí splni», aby bol schopný prevádzky v potenciálne výbu¹ných oblastiach. Av¹ak v akých oblastiach myslíte? V prvom rade ide o »a¾ké uhoµné bane, kde existuje veµké riziko výbuchu metánu alebo uhoµného prachu.

Smernica ATEX obsahuje podrobné rozdelenie zariadení na èasti. Je to dvaja z nich. V rannej triede existujú zariadenia, ktoré sú spojené v podzemí baní aj v priestoroch, ktoré mô¾u by» vystavené riziku výbuchu metánu. Druhá skupina je spojená so zariadeniami, ktoré sú odliate na nasledujúcich miestach a ktoré mô¾u by» ohrozené výbu¹nou atmosférou.

Táto smernica stanovuje základné v¹eobecné po¾iadavky pre celé zariadenia v oblastiach s nebezpeèenstvom výbuchu metán / uhoµný prach. A viac spoloèné po¾iadavky sa µahko nachádzajú v harmonizovaných èastiach.

Treba ma» na pamäti, ¾e zariadenia, ktoré sú podobné zariadeniam v blízkosti potenciálne výbu¹ných atmosfér, by mali by» oznaèené znaèkou CE. Identifikaèné èíslo notifikovaného orgánu by sa malo vráti» za znaèku, ktorá by mala by» silná, viditeµná, neznièiteµná a µahká.

Oznamujúci orgán skúma celý organizmus ochrany alebo samotné zariadenie ako plán na zabezpeèenie spolupráce s dôle¾itými predpismi a po¾iadavkami smernice. Malo by sa tie¾ pamäta» na to, ¾e od 20. apríla 2016 sa súèasná smernica nahradí novou zásadou ATEX 2014/34 / EÚ.