Hasieska psychika

Ka¾dý z nás má niekedy hor¹ie chvíle v byte, niekedy depresívne alebo znepokojený. Tieto ¹táty sú èasto výsledkom negatívnych a stresujúcich zá¾itkov vo va¹om byte, pre ktoré nemáme vplyv. Smr» blízkej osoby, strata priateµa, rozvod, choroba, strata alebo zmena práce - príèiny stra¹nej du¹evnej pohody, ktoré skutoène tvoria veµa. Je pravda, ¾e pod vplyvom týchto foriem cítime ohromenú, depresívnu a smutnú. Takýto stav by v¹ak skôr èi neskôr mal prejs» sám, v dôle¾itosti èasu. Ako to urobi», ak sa to nestane?

Cítite sa neustále depresívne a ohromené, zlé ¹táty ¾ijú nepretr¾ite po celé tý¾dne? Ztratite kontakt s va¹imi blízkymi alebo zanedbate svoje povinnosti? Pamätajte, ¾e nie ka¾dá rana sa uzdraví sama. Niekedy by sme mali získa» profesionálnu pomoc - v súèasnosti nie je niè zlé. Keï úèinky negatívnych udalostí prevzali kontrolu nad va¹imi èinnos»ami, mô¾e by» u¾itoèná aj klinika du¹evného zdravia.

V prostredí, ako sú kliniky a psychologické prakticky certifikovaný lekár (psychológ, psychiater, psychoterapeut seksuolog. Mô¾ete poèíta» s ich funkciami pre ¹peciálnu radu a podporu. V rozpore so v¹eobecným názoru tieto zdravotnícke pomôcky nie sú vyhradené len pre osoby postihnuté »a¾kú du¹evnou chorobou - naopak - mala by niekoho na dlhú dobu sa odvodzuje od mentálneho problému v skupine ohlási» - a to aj v prípade, ¾e príznaky nie sú príli¹ nebezpeèné. Bez ohµadu na chorobu mô¾e dôjs» k vzniku chorôb, ako je depresia a neuróza. Významne bránia pacientovi v rovine a hoci sú lieèiteµné, terapia mô¾e by» naozaj dlhá.

Pri skor¹ej náv¹teve kliniky du¹evného zdravia zvá¾ite príle¾itos» stretnú» sa s psychológiou na konzultaènej schôdzi. Takéto stretnutie preberá plán na stanovenie diagnózy, poskytnutie pomoci a urèenie ïal¹ích krokov, ako je postúpenie psychiatra alebo psychoterapia s terapeutom.