Mikroskop ako pou iva

®e by sme si mohli predstavi» nový priemysel bez v¹adeprítomného pou¾ívania strojov, ktoré uµahèujú a pomáhajú µudskej práci. V¹etky druhy výrobných prác vy¾adujú ¹pecializované technológie, ktoré sú nespoµahlivé a zlyhajú. Aby sa predi¹lo negatívnemu vplyvu defektu na celkový výrobný proces, je u¾itoèné pou¾i» ochranné opatrenia, ako sú prasknuté disky alebo bezpeènostné ta¹ky.

Tieto malé elementy zohrávajú veµmi dôle¾itú úlohu v prípade nekontrolovaného nárastu tlaku v úspechu neúspechu. Ich dobré fungovanie umo¾òuje presmerova» nadmerný tlak na nové miesto, èo zabraòuje vá¾nemu po¹kodeniu systému. Pokiaµ ide o to, èi dla¾dice robia v kvapalinách, t.j. v plynoch, lí¹ia sa tvarom a spôsobom pou¾itej technológie. Urèitý typ týchto bezpeènostných momentov má malé rezy, vïaka èomu sa po prekonaní urèitého mno¾stva tlakov v médiu, v ktorom sa nachádza, pretrhne. Technologicky zdokonalené dla¾dice sa vyrábajú laserom a majú len minimálne slabé miesta v jednoduchej ¹truktúre, èo umo¾òuje otvorenie hlavy. Dosky majú podobnú veµkos» ako bezpeènostné ventily, ale rozdiel medzi týmito dvoma typmi zabezpeèenia sa poèíta s tým, ¾e ich poèet sa bude chcie» vymeni» v¾dy, keï dôjde k poruche. Ich dostupná forma je v¹ak oveµa lacnej¹ia ako ventily. Bezpeènostná doska sa mô¾e pou¾i» aj s ventilom. V tomto prípade obidva prvky navzájom zvy¹ujú na¹u prácu. Úlohou dosky je pomôc» ventilu proti bahnem a korózii a ventil chráni v prípade poruchy. Hodnotou tohto rie¹enia je mo¾nos» pou¾i» ventil s niekoµkými menej technickými a materiálovými parametrami, za ktoré budeme plati» menej, ne¾ ak si kúpite ventil pre samostatnú prácu. Optimálne rie¹enie by sa malo zvoli» v závislosti od konkrétnej strany stroja.