Modna prehliadka calzedonia

Táto sobota sa uskutoènila show najnov¹ej zbierky miestneho výrobcu odevov. Táto udalos» prilákala veµké mno¾stvo divákov, ktorí sa rozhodli zisti», èo dizajnéri vytvorili pre nadchádzajúcu sezónu. Medzi publikom sme mohli vidie» aj niekoµko celebrít, novinárov a politikov.Le¹tená show pre¾ila v najkrat¹om bode a v¹etko sa uskutoènilo bez akýchkoµvek preká¾ok. Na povrchu mô¾eme obdivova» modely predstavujúce nádherné letné ruène vyrobené obleèenie. V práci sa pou¾ívali jedineèné a vzdu¹né tkaniny s vhodnými farebnými farbami, vrátane bavlny, bielizne a hodvábu. Na¹i reportéri si obµúbili vzdu¹né, farebné maxi sukne vyrobené z háèkovania. Tie¾ to ovplyvnili krajky, romantické ¹aty a blúzky s ozdobami a vy¹ívané bikiny. A¾ donedávna návrhári navrhli pre µudí okrem iného pletené klobúky s bohatými kruhovými objazdmi, zdobené krajkou a farebnými kvetmi.Po prehliadke sa uskutoènila dra¾ba krásnych svadobných ¹iat vytvorených hlavne pre dôle¾itú príle¾itos». Obleèenie sa predávalo osobe, ktorá chcela zosta» anonymná. Okrem toho sa niekoµko odevov z najrôznej¹ích zbierok vydra¾ilo. Príjem získaný z tejto aukcie bude známy súkromnému sirotincovi. Treba zdôrazni», ¾e znaèka dychtivo podporuje rôzne atraktívne a pozitívne akcie. Jeho majitelia opakovane ponúkali svoje vlastné práce na dra¾be a keï materiálom transakcie bola aj náv¹teva jednej z tovární.Zástupca spoloènosti nám povedal, ¾e najnov¹ia kolekcia sa dostane do obchodov na májovej fronte. Okrem toho oznámil, ¾e znaèka má otvorenie poèítaèového obchodu, v ktorom by boli zbierky odli¹né ako v stacionárnych súpravách.Na¹a znaèka obleèenia patrí medzi najväè¹ích výrobcov odevov v tejto oblasti. Má niekoµko tovární v celej krajine. Zamestnáva niekoµko tisíc zamestnancov, vrátane predov¹etkým najzaujímavej¹ích krajèírov, krajèírov a architektov. Z èasu na èas táto spoloènos» robí zbierky slu¾ieb so známymi poµskými dizajnérmi. Tieto zbierky majú toµko uznania, ¾e aj pred otvorením obchodu, pripraveného u¾ od jedného rána, dávajú dlhé fronty. Tieto zbierky zmiznú v tento zvlá¹tny deò.Výrobky súèasnej jednotky od mnohých rokov preberajú veµa zákazníkov, viac v zahranièí a v zahranièí. Keï sa o òom pí¹e, nepochybuje o sile odmien, ktoré dosiahla a ktoré dávajú výsledky, ktoré majú najvy¹¹iu hodnotu.

Zobrazi» vá¹ obchod: Jednorazové obleèenie Wroclaw