Organizacia prace so tudentom so pecialnymi vzdelavacimi potrebami

Doteraz chodil do obchodnej spoloènosti s nábytkom. Majiteµ zamestnával zamestnancov v obchode, zatiaµ èo na opaèných miestach. Pracoval som v tomto sklade. Dom bol príli¹ malý pre niektoré tovary, ktoré boli ulo¾ené. Nedostatoèné riadenie priestoru posielané do zvedavých situácií, preto¾e èlovek musel poèíta» veµa èasu na ïal¹ie, preto¾e cesta medzi hromadami nábytku na prepravu nákladov na invalidných vozíkoch bola príli¹ malá.

Potom som pochopil, ¾e v priebehu dòa bola táto technika neproduktívna s veµa èasu. Ïal¹ou vecou, ktorá predå¾ila tréning, bola krátka osvetlenie, koniec koncov staèilo namontova» svetlé ¹portové lampy, ktoré by problém vyrie¹ili. Zamestnanec, ktorý vykonal objednávku pre pou¾ívateµa, namiesto toho, aby videl znaèku produktu z diaµky, sa musel ohýba» a vyhµadáva» a èasto vedený telefonom. Ako pravdepodobne v dne¹nej skutoènosti majiteµ absolútne nevenoval dôle¾itos» takýmto vecíam, prièom neskôr ¾iadal o èas realizácie jednej objednávky. Myslím, ¾e správne miesto, rovnaké nástroje, komodita a v¹etky zlo¾ky odporúèané v¹etkými pracovnými dòami majú veµký význam. Nie je to len o efektivite takéhoto zamestnanca, èo je suma nákladov, preto¾e toto obdobie je peniazmi, ale aj takýto zamestnanec je èasto ob»a¾ovaný, preto¾e by mohol urobi» nieèo rýchlej¹ie, za ni¾¹ie náklady na silu. Existuje mnoho faktorov, ktoré zlep¹ujú kvalitu operácií v sklade. Najdôle¾itej¹ou zále¾itos»ou je presné osvetlenie, najlep¹ie je ma» ¾iarivky a dobré riadenie tovaru prijaté v sklade, aby zamestnanec nehádal na iné nohy. V závislosti od typu skladovania je potrebné dba» na teplotu v interiéri a úroveò vlhkosti. V tejto skutoènosti, kde sa uvádza nábytok, musí by» miestnos» veµmi suchá, preto¾e vlhkos» bude de¹truktívne ovplyvòova» materiál, z ktorého je zariadenie vyrobené. Je to len základ, ale aj keï bohaté spoloènosti mô¾u zabudnú» na be¾né veci.