Pokladniene slu by slu by radom

Slu¾ba pokladnièných pokladníc je uvedená nielen pri poruchách zariadenia, ale aj pri povinných kontrolách pokladnièného registra a navy¹e pri vytváraní a ukonèení prevádzky. Podµa predpokladu je jediný, kto sa v prípade zlyhania pokladnice postará o opravu, zamestnanec servisnej spoloènosti s príslu¹nými oprávneniami. Veµmi èasto sa nadobúdanie práv uskutoèòuje nasledovne:

oprávnenia:- spoloènos» poskytujúca slu¾by je pri predávajúcej pokladniènej karte ponukou na nadviazanie spolupráce a ratifikáciu zmluvy o predaji,- po získaní súhlasu usmeròuje ka¾dých niekoµko µudí na certifikaèné ¹kolenie, ktoré je ukonèené skú¹kou. Poèas tréningu získa servisný technik povolenie pre v¹etkých µudí o fi¹kálnych zariadeniach, ktoré sú stanovené v schopnosti výrobcu.- po vynikajúcej skú¹ke dostane servisný technik osobnú a èastú fotografiu identifikaèného preukazu a jeho peèa» pre pou¾itie peèate na fiskálny modul. Výrobca na druhej strane zavádza servisného technika do zoznamu osôb, ktoré sú oprávnené vykonáva» záruèné a mimozmluvné opravy, ako aj príslu¹né technické kontroly a poskytuje svoje údaje daòovému úradu.

sviatokOprávnenie sa udeµuje na jeden rok a zaobchádza s pevným typom pokladnice - koniec nákladov neposkytuje slu¾obnému pracovníkovi v¹etky daòové prostriedky jedného opraveného výrobcu, ale iba sa zbavi» rozhodnutí vo vybraných modeloch.Serviceman je nútený zaèa» svoju kompetenciu ka¾dý deò prostredníctvom prínosu v produktových dielòach, mal by sa tie¾ stretnú» s listom výrobcovi ka¾dý rok o odlo¾ení platnosti.Po¾iadavkou napísanou v dohode predajcu je, ¾e osoba, ktorá obsluhuje sklad náhradných dielov, ako aj kontrolné a meracie nástroje a zariadenia. Slu¾ba je povinná dodáva» zákazníkom spotrebný materiál, ktorý pochádza od výrobcu.Autorizovaný servisný technik, ktorý neposkytuje hotovostné slu¾by poslednému príslu¹nému, nie je µahko ovládateµný a vy¾aduje, aby výrobca preniesol kartu. Serviceman mô¾e obsluhova» pokladnice, ale len vtedy, ak je zamestnancom subjektu súvisiaceho s výrobcom s koncesionárskou zmluvou.