Povinnos pokladnieky a pozastavenie einnosti

Spolu so zákonom o DPH je ka¾dý podnikateµ, ktorý vykonáva slu¾by alebo uskutoèòuje predaj za prácu externých osôb a poµnohospodárov poèítaný na základe pau¹álnej sumy, povinný ma» registraènú pokladnicu. Do roku 2016 mô¾u daòoví poplatníci tie¾ získa» urèité daòové výhody bez toho, aby museli získa» pokladnice.

Ak nie je ¾iadny úèel ma» registraènú pokladnicu.Nápoj z nariadení, ktorý sa konèí do roku 2016, je ustanovenie, ¾e podnikateµ, ktorého roèný obrat v poslednom úètovnom roku nepresahuje 20 000 PLN netto nemá ¾iaden úèel na registráciu predaja vydávaním fi¹kálnych príjmov. V záujme úspechu spoloèností, ktoré zaèali vyu¾íva» energiu v období úètovného roka, by mal by» limit 20 000 zlotých prepoèítaný v závislosti od veµkosti mesiacov, poèas ktorých sa kampaò uskutoènila v mo¾nostiach roka.

Pokladòa - kedy zaèa» registráciu predaja.V rokoch 2015-2016 v katalógu podnikov, ktoré vy¾adujú príjmy, sa objavilo viac podnikateµov vrátane automobilové dielne, lekári a zubári, kaderníctvo a kozmetické salóny, právnici alebo cateringové spoloènosti, ktoré nedostanú na¹u pomoc v lietadlách. S výnimkou stravovacích slu¾ieb majú ostatní podnikatelia povinnos» zúètova» predaj pokladníkov v okam¾itom poradí, zatiaµ èo podniky, ktoré hovoria o limite 20 000 obratov z PLN, mô¾u získa» pokladniènú linku v procese 2 mesiace po prekroèení tohto limitu. Tento jediný cieµ sa v roku 2016 vz»ahuje aj na podnikateµov, ktorí ponúkajú lístky na kurzy pre cestujúcich s mo¾nos»ou plati» ich opaèným spôsobom ako peniaze a podnikatelia, ktorí by platili na základe faktúr za slu¾by poskytované jednotlivcom, ale nevydali viac ako 50 roène. faktúry a¾ pre 20 príjemcov.

Bez ohµadu na vý¹ku obratu zákonodarca tie¾ vytvoril katalóg výrobkov, ktorých predaj musí by» zdokumentovaný s potvrdením z pokladnice. Uvedené výrobky zahàòajú: predaj skvapalneného plynu, motory a motory, prívesy a návesy, fotografické zariadenia, výrobky z drahých kovov, parfumy, alkoholické nápoje a tabakové výrobky.