Pracovny odev po 50 t

Multivac c100 je vákuový baliaci stroj pre µahké a malé podniky. ®ila v inom type mäsiarstva, baroch, re¹tauráciách, stravovacích zariadeniach, hoteloch, nemocniciach a agroturistických farmách.

Druhy baliacich strojovBaliaci stroj je èestný v pou¾ívaní, dobrý v èistom byte. Prístroj sa stretáva s obyèajným u¹µachtilým, ktorý zabezpeèuje dlhodobé pou¾ívanie. Vïaka svojej spoµahlivej prevádzke poskytuje veµmi opakovateµné výsledky balenia. Vákuové baliace stroje sú vhodné v dvoch typoch. Prvým z nich je komorový baliaci stroj. Proces odsávania vzduchu sa vykonáva úplne vnútri zariadenia. Výrobok sa úplne vlo¾í do baliaceho stroja. Vïaka tomu je kurz náhly a plynulý. Cena vákuových vriec pre tento model baliarne je nízka. Ïal¹ím typom vákuového baliaceho stroja je pásový baliè. Tu sa výrobok dostane na vonkaj¹iu stranu zariadenia. ©pièka ¹peciálneho vaku je namontovaná vo vnútri. Vïaka tomu je mo¾né bali» výrobky s rozmermi »a¾¹ími ako zariadenie. Bohu¾iaµ, cena vákuových vakov pre tento prístup je nesmierne väè¹ia ako pre komorové baliace stroje.

Najdôle¾itej¹ie výhody baliarneStroj multivac c100 je baliaci stroj s komorovou kon¹trukciou. Dodaný na trh firmou MULTIVAC, pôsobiaci na námestí od roku 1961.Najdôle¾itej¹ie funkcie zariadenia:

veµmi dôle¾ité nastavenia èasu odsávania a baleniamo¾no si zapamäta» nastavenia balenia, ktoré sa prená¹ajú na veµkú opakovateµnos»jednoduchos» pou¾itia cez fóliovú klávesnicu a mo¾nos» presného riadenia procesu nasávania vzduchu cez sklenený priezorspoµahlivos» - výroba nerezovej ocele a vynikajúca trieda vákuovej pumpyµahko sa èistí vïaka ergonomickým tvarom, ¾iadnym výrezom, do ktorých by sa mohli in¹talova» neèistoty a neèistotyveµká komora umo¾òuje pou¾itie veµkého spektra vreciek a úèinkov na baleniemalá hmotnos» - asi 50 kilogramovkapacita èerpadla v stave 12 metrov ¹tvorcových za hodinu.