Prekladateu webovych stranok na android

Preklad dokumentu je sám osebe dos» zlo¾itý. Ak potrebujeme prelo¾i» nejaký text, musíme sa postara» nielen o „nauèené“ slová a jedlá, ale aj o poznanie mnohých idiomov tak zvlá¹tnych pre v¹etky jazyky. Faktom je, ¾e ¾ena, ktorá pí¹e text v anglickom ¹týle, z nej nevytvára èisto „akademické“, ale pou¾íva svoje jedineèné úrovne a pridané idiómy.

V klube je úloha globálnej internetovej siete stále vy¹¹ia, èasto vzniká potreba prekladu webových stránok. Napríklad webová stránka, s ktorou plánujeme prís» k väè¹ej miere príjemcov, ju musíme vytvori» v niekoµkých jazykových verziách. Pri prekladaní obsahu webovej stránky, napríklad v anglickom a poµskom ¹týle, by mala ma» nielen schopnos» preklada», ale aj energiu vyjadri» svoje vlastné my¹lienky a opisy, ktoré sú v origináli neprelo¾ené. Tak¾e keï to vyzerá v podnikaní? Prelo¾me obsah akejkoµvek webovej stránky v anglickom jazyku pomocou prekladaèa Google. Kým v¹eobecný zmysel èlánku bude zachovaný (budeme háda» o tom, èo je to stránka u¾ logická postupnos» viet a syntax bude nedostatoèná. Je to rovnaké, preto¾e prekladateµ Google prekladá vybraný èlánok do pravdy „slovo za slovom“. V podnikaní preto nepoèítame s vytvorením profesionálnej, viacjazyènej internetovej stránky, ktorá by na nej vychádzala. To je dôvod, preèo na webových stránkach prekladateµa kníh v najrýchlej¹ej budúcnosti èlovek nenahradí stroj. Ani ten najvhodnej¹í softvér nemá silu abstraktného myslenia. To, èo mô¾e urobi», je vytvori» podµa logiky èloveka, preneseného do zvoleného programovacieho jazyka. Preto aj tie najlep¹ie aplikácie na preklad dokumentov ïaleko zaostávajú za profesionálnymi prekladateµmi webových stránok a samozrejme tam budú v¾dy. Ak je na hraniciach jasného a abstraktného „myslenia“ niekedy vyspelý nástroj, potom to bude cieµom na¹ej civilizácie. V súhrne, v zmysle vzdelávania dobrých prekladateµov, je potrebné vytvori» vhodné didaktické prostriedky, ktoré nielen¾e uèia preklady „slovo za slovom“, ale aj podporujú uèenie abstraktného chápania daného jazyka.& Nbsp;