Prekladateuska agentura vzdialena sta

Existuje e¹te vy¹¹í dopyt po pomoci tlmoèníkov. Vývoj a prevádzka globalizácie znamená, ¾e urèitý ¹týl je príli¹ málo. Ale èo keï nepôjdeme ¹tudova» alebo nemáme schopnosti na to? Tak¾e s pomocou èloveka prís» k nám, alebo µudia, ktorí to poznajú. Ako si vybra» prekladateµskú kanceláriu alebo jednoduchého prekladateµa?

Opýtajte sa svojich priateµovNa zaèiatku musíme urèi» sami seba. Rozhodnite sa, èi chce, aby sme robili intenzívnu prácu, t. V projekte, pre èo chceme konkrétny preklad. Stojí za to sa opýta» svojich priateµov. ®e hos» svojho obµúbeného èerpal z takejto pomoci a pravdepodobne s dobrým svedomím odporuèi». To u¹etrí èas. Ak v¹ak nie sme takí známi, hµadáme sami. V¹etko, èo musíte urobi», je pou¾i» internet, zada» frázu, o ktorú sa zaujímame, a zú¾i» výsledky, a¾ kým oddelíme niekoµko kancelárií, ktoré na nás vyzerajú najviac.

Pozrite si recenziePotom musíme skontrolova» názory poskytnuté spoloènosti, ktorú plánujeme zveri» prekladu. Nemali by sme pova¾ova» ka¾dé stanovisko za záväzné, ale pozrie» sa naò. Pozornos» by sa mala venova» predov¹etkým práci prekladov, ich trvaniu a cene. Èas je krátky, preto¾e závisí od toho, èo chceme. Predstavuje teda úlohu pravidelne alebo hodinu dlh¹ie.

zdroj:

Finanèné otázkyKoµko mô¾eme minú» za posledné peniaze, aspoò by sme nemali ¹etri» na nich, ak plánujeme dosiahnu» pozitívny efekt. Mali by sme tie¾ vies» telefonický rozhovor, aby sme zistili, ako je indikovaná profesionalita vybranej prekladateµskej agentúry. Pýtajte sa na otázky, ktoré sa nás týkajú, a pred rozhodnutím sa rozhodneme pre detaily. Na výskume niè nestratíme a ich nedostatok nás mô¾e èasto vystavi» po¹kodeniu profesionality a nespoµahlivému výkonu. S dostatkom údajov mô¾eme zauja» stanovisko a da» knihu do rúk ¹pecialistov.viac: