Schvalenie registraenej pokladnice

FitoSprayFitoSpray - Najlepší prírodný recept na chudnutie bez námahy!

Robi» chyby je dobrá vec. Informácie o tomto a zákonodarcovi, ktorý umo¾nil daòovým poplatníkom opravi» nesprávne vydané predajné doklady, ako aj vyhlásenia, bez toho, aby museli nies» veµké následky. To je mo¾né pri registrácii v pokladnici. Tak¾e kedy je oprava v pokladnici?

V prípade transakcií pre fyzické osoby, ktoré nevykonávajú finanèné èinnosti a jednorazových poµnohospodárov, je potrebné zaznamena» ka¾dý predaj na daòovú sumu a na jeho vystavenie. Príjmy sa v KPiR poèítajú na základe pravidelných správ. Chyby, ktoré vznikajú pri vydávaní fi¹kálnych príjmov, sa zvyèajne vz»ahujú na: vý¹ku dane z tovaru, tie¾ pomoc, dátum alebo vý¹ku predaja, poèet tovarov alebo slu¾ieb. Stáva sa tie¾, ¾e rolky do fi¹kálnej meny, na ktorej sú vystavené príjmy, budú v hlavnom vrecku zní¾ené a vytlaèené dôkazy o nákupoch urobené zle. V prípade registrácie predaja v registraènej pokladni je veµmi únavné a chladné, ¾e transakcia zaznamenaná na pokladnici nebude vrátená alebo vylep¹ená pomocou funkcií dostupných v tomto nástroji. Pre krajinu v marci 2013 nebolo prirodzené vytvori» nieèo v prípade chyby vo fi¹kálnom úète. V èinnosti boli vyvinuté niektoré mechanizmy, ktorých pou¾ívanie podporovali úrady, ale javy boli aj neoficiálne. Od 1. apríla 2013 sme v rozhodnutí o daòových registroch zistili záznamy, ktoré túto problematiku upravujú. Od apríla 2013 musia daòoví poplatníci registrujúci predaj s registraènými pokladnicami urobi» dva záznamy - záznamy o vrátení a s»a¾nosti a dôkazy o zjavných chybách. Nariadenia ne¹pecifikujú, ako by mali èaka», popísa» ich a údaje, ktoré chcú v nich nájs». Obidve sú prispôsobené na korekciu predaja kúpeného v registraènej pokladni a ïal¹ie z nich budú prezentované v úspechu vy¹¹ie uvedeného Chyby. Na zru¹enie potvrdenia je potrebné pou¾i» príslu¹ný register do registra chýb vrátane: hrubej hodnoty a dane z nesprávne zaregistrovaného predaja, krátkeho opisu príèiny a mo¾nosti chyby spolu s originálom potvrdenky.