Umiestnenie lokalit biotopov

Hlavnou úlohou fi¹kálnej tlaèiarne elzab je zaznamenáva» údaje o komerènom nákupe. Fi¹kálna tlaèiareò, na rozdiel od pokladnice, v¾dy pracuje s externým systémom, hovorí, ¾e nie je samozásobujúca. Tento externý systém mô¾e by» napríklad poèítaè usporiadaný v softvéri urèenom pre dané pole.

Komunikácia sa vykonáva ako dôkaz pomocou sériového rozhrania RS232. Takéto rie¹enie ponúka rad mo¾ností analýzy a výkazníctva ako priemernú registraènú pokladnicu. Ïal¹ou výhodou fi¹kálnych tlaèiarní je mo¾nos» vytlaèi» faktúry DPH mimo be¾ných príjmov. Kombinácia tlaèiarne a poèítaèa zaruèuje oveµa vy¹¹iu starostlivos» o vydané dokumenty. K tlaèiarni je mo¾né dodatoène prida» farebný TFT displej. Ako dôkaz o ploche 4,3 palca. Samozrejmos»ou je pripojenie k puzdru alebo k vonkaj¹iemu. Takýto monitor sa potom pripojí cez vyhradený kábel s priemernou då¾kou jeden a pol metra. Na takomto displeji mô¾e zákazník okrem základného menu zobrazi» ako dôkaz ceny ponúkaného tovaru aj reklamné klipy propagujúce známú in¹titúciu. Tlaèiareò umo¾òuje predaj výrobkov so znaèkami, ktorých då¾ka je zlo¾itej¹ia ako be¾ná fi¹kálna pokladnica, napríklad logo mô¾eme vytlaèi» ako grafiku v hlavièke va¹ej spoloènosti, TIN pou¾ívateµa na úètenke, ako aj èiarové kódy pod potvrdením. Výtlaèky mô¾u by» umiestnené na papier a ¹írka papiera mô¾e by» zmenená vo vz»ahu k potrebám pou¾ívateµa. Niektoré fi¹kálne tlaèiarne ponúkajú záznam elektronických kópií na SD kartu. Prístup k údajom ulo¾eným na karte SD mô¾ete zakúpi» z tlaèiarne alebo poèítaèového obdobia. Prístup k niektorým ulo¾eným na SD karte z poèítaèa umo¾òuje prezeranie, nahlasovanie a kopírovanie v¹etkých informácií, ktoré u¾ívateµ po¾aduje. Ako dôkaz je mo¾né vytlaèi» správu o produktoch, na ktorých boli vykonané zmeny daòových sadzieb. Tieto celé zariadenia nie sú be¾nou pokladnicou.