Vlasy farbene od spodnej easti

Moja sestra zvlá¹» miluje hra» s vlasmi, mô¾ete ju zdvihnú» pórom a hrebeòom a vytvori» ich. Zároveò je skutoène odhodlaná, ¾e chce urobi» celý vzhµad dokonalý, mô¾e zlep¹i» ¹núry ¹es»krát, v¾dy polo¾i» vlasy na ne alebo vlo¾i» vlasové klipy. Vysoko hodnotí výkony ¹koly a realizuje ich. Jej úloha len ako Kráµovná Scurvy existovala a bola zábavná a potrebovala perfektný úèes a obleèenie. Na zaèiatku si mama vypliesla svojich tucet splietok s lukmi umiestnenými v nich. Potom tento oèarujúci jedenás»roèný povedal nie, nie, nie znova. Vlastne budem èaka» v zámkach ... tak to zaèalo. Èas riadenia a ich modelovanie. Vyzerala nádherne ako dôle¾itá princezná. Ale ako ona je s princeznami, zmenila si názor veµmi rýchlo. Nehovoriac o tom, ¾e poslednýkrát od zaèiatku zostavenia uplynulo viac ako dve hodiny. Neoèakávane ... úplne zmenila víziu a vo svojom prejave e¹te niekoµko takto: "Nemám rád, nemám rád niè aristokrat, èo veµa jej podriadených". Vyna¹la nový úèes, zviazala vlasy vo forme plnenej koky. Preto¾e, ako u¾ povedala predtým, u¾ máme prax pri ohýbaní vlasov, to je to, èo sa stalo zvlá¹» dobre. Jej matka bola na jednej strane vytvorená od druhého za dvadsa» okamihov.

Vlasy pre dievèatá