Vykres vodnych par

Vodná para je ¹iroko pou¾ívaný hasiaci prostriedok. Je daný len v uzavretých interiéroch s malou kubatúrou. Pou¾itie pary na hasenie vo voµných priestoroch neposkytuje oèakávané výsledky. Pára je malá, dobrá hmotnos» aj v podmienkach otvoreného povrchu nedosahuje správnu koncentráciu hasiacich prístrojov.

Pou¾itie vodných pár v bytoch s objemom 500-520 m3 je presvedèené. Mali by preto ¾i» vzduchotesné miestnosti. Akékoµvek netesnosti zni¾ujú úèinnos» potlaèenia pary.Èasto para zaèína hasenie po¾iarov, ktoré mô¾u nasta» v su¹enie dreva, horµavé materiály úlo¾ísk, na lodiach, èerpanie ropných produktov, v izbách s vulkanizaèné kotla alebo ståpce rektyfikacyjnymi.Para, ako hasiaca látka, mô¾e ¾i» v pevnom stave prispôsobenom po¾iaru, ktorý nereaguje s vodou v typických teplotných podmienkach. Nie je prínosné pou¾íva» paru na hasenie po¾iarov, ak budú spaµované materiály v dôsledku spojenia s parou znièené.Pou¾itie vodnej pary na hasenie po¾iarov spôsobuje, ¾e koncentrácia kyslíka klesne na úroveò, kde je proces spaµovania »a¾ký. Para vyparuje horµavé plyny na povrchu spaµovania.Najefektívnej¹í a ostrý je po¾iar s nasýtenou parou, ktorá je pod tlakom od 6 do 8 atmosfér.Para ako hasiaci materiál "parné hasenie hasiacich príèin" je mo¾né zaobchádza» len v týchto miestnostiach, v ktorých mô¾eme by» istí, ¾e v nich nie sú ¾iadni obyvatelia. Pomocou zdravého hasiaceho tlaku mô¾e by» paru smrteµná pre zdravie a dokonca aj pre µudský ¾ivot.