Zaznam o kafe

Softvér enova bude zakúpený Obchodnou knihou pre komplexné ekonomické a úètovné slu¾by v rozsahu evidencie dokumentov, zverejòovania týchto dokumentov a predkladania vyhlásení, ako aj aktuálnych a pravidelných správ.

Hlavnými funkciami modulu enova je obchodný pokladník: úètovný register, register DPH pri kúpe a predaji, evidencia dokladov - KP, KW, Lp a ZSO.Program má ¹irokú ¹kálu dokumentov, ktoré sú kombinované s dohodami s klientmi, ako sú: poznámky o úrokoch z ome¹kania v cene, pripomenutie platby, potvrdenie zostatku, prevody, dokonca aj elektronické. Softvér enova bol vytvorený odborníkmi.

vyhlásenieNa základe dokumentov a vyhlá¹ok implementovaných v programe sa automaticky vytvárajú a vydávajú rozpoèty a rozpoèty DPH-7. Systém definovaných filtrov umo¾òuje obrovský rozsah vytvárania výpisov a získavania spätnej väzby pre pou¾ívateµa v ka¾dom priebehu úètovného roka. Úètovníctvo v pláne enova ukazuje novú generáciu softvéru pre plné úètovníctvo pracujúce v skupine Windows. Vïaka pou¾itým rie¹eniam je táto my¹lienka veµmi citlivá - teda schopnos» samostatne sa meni» a prispôsobova» osobným potrebám parametrov programu.

funkcieOkrem funkcií, ktoré sú zalo¾ené na v¹eobecných úètovných princípoch, má program vysokú ¹kálu funkcií, ktoré sú spojené s automatizáciou zaznamenávania v¹etkých dokumentov, dokumentácie dokumentov, ktoré sa opakujú, alebo obchodných operácií. Program bol vypracovaný s diplomovou prácou o spoloènostiach, ktoré vedú úèty na základe úètovej osnovy. Nastavenie systému je zalo¾ené na druhom návrhu prevádzkovateµa. Bol vytvorený s obsahom o úètovníkoch, ktorí sú závislí na pou¾ívaní ergonomických nástrojov IT, ktoré ich merajú, aby im pomohli pri ich ka¾dodennej práci, pri uzavretí mesiaca alebo finanèného roka.

Evidencia dokumentovJe v poriadku zaznamenáva» dokumenty v¹etkých druhov, ktoré závisia od rezervaèného systému. Dokumenty obsahujú tak faktúry DPH, ako aj nové dokumenty, ako sú: náklady, mzdy, odpisy, externé prevzatie atï. Po implementácii dokumentov mô¾u by» do denníka zaslané samostatne.