Zberae prachu

Nachádzali sa uprostred prázdnoty. V tom istom okamihu v¹etko stálo v pozadí a pre nás bolo dôle¾ité neznáme. Spoloènos» bratov, ktorí sa pripojili k na¹ej spoloènej misii, pomaly zaèala vystupova» z veµkého amoku. V¹etko sa zaèalo pomaly vráti» do normálu, v koneènom dôsledku to nebola pohodlná situácia. Mojou úlohou bolo nájs» zberaè prachu "zberaè prachu". To, ¾e mnohí z vás sú prekvapení tým, èo uprednostòuje a kedy to robí. Teraz to vysvetµujem. Zberaè prachu s kazetami zohµadòuje úlohu èistenia vzduchu obsahujúceho suchý prach. Ka¾dý má ¹peciálny filter, ktorý sa pou¾íva na odvzdu¹nenie sila a kontajnerov. Mô¾u by» urèené na vnútorné pou¾itie & nbsp; ako aj fyzické. Je umiestnený hlavne vo výrobných halách, kde sa vyrábajú výrobky ako drevo, chemikálie, v¹etky voµné materiály a kovové piliny, zváracie výpary.

Niè nie je premý¹µal, sme vyrazili do tmy, tápanie v tme, prelomenie rozµahlosti priepasti, do ktorej odhalila svoje telo. Myseµ nebola prítomná, ale bola dostatoène efektívna, aby si pamäta» na cieµ - zberaè prachu musel by» vo svojich rukách. Je »a¾ké poveda», ako odolné ná¹ boj - so stratou viery v úspech na¹ej misie a my sme stratili pojem o èase. Toto konalo v úzkej línii, preto¾e eliminovalo únavu, ktorá v tomto expediènom modeli nebola spojencom. Hoci usmernenia, ktoré zostali vpred, boli veµmi delikátne, nezodpovedali tomu, èo sme videli, keï sme narazili na zmysel. Je »a¾ké poveda», èi máme pravdu v ïal¹ích krokoch. Chýbali sme referenèný bod, èi sú na¹e èiny správne. Mohli by sme tie¾ vzdiali svojmu cieµu. & Nbsp; na ich výcviku, ktorý dr¾al, ale pre nás µah¹ie zachova» chladnú krv. Bohu¾iaµ by existovali byty na pochybnosti a momenty váhania - odsúdili by sme sa na individuálne úmrtia. Okrem potreby naplni» na¹u prácu sme boli v na¹ich hlavách in¹tinktom pre¾itia, ktorý nás oslobodil od temných my¹lienok. Po mnohých nároèných trás tmavých oblastiach sme videli predmet v ¾iare tak populárne, ¾e to bolo »a¾ké urèi», èo to bolo v skutoènosti. Po bli¾¹ie k nemu na men¹ie vzdialenosti, pri¹iel k nám, ¾e tam je prach Preèo kazetové - bol dosiahnutý cieµ ná¹ho boja.